Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, zda nevykazuje zjevné vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít, sepsat zápis o poškození s pracovníkem přepravní společnosti a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpis zákazníka na přepravním nebo dopravním listě je brán jako souhlas s převzetím zboží, zároveň zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.

Zjistí-li kupující vadu na zboží dodaného tímto internetovým obchodem, je možné reklamaci uplatnit e-mailem na adrese: info@stjoachim.eu
V rámci uplatnění reklamace předloží kupující daňový doklad o zakoupení zboží, uvede své kontaktní údaje (jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady) a dopraví zboží prodávajícímu. Za účelem co nejefektivnějšího vyřízení reklamace je vhodné uvést i číslo objednávky, a především podrobný popis závady (o jaké vady se jedná, jak a kdy se projevily). Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.

Oprávněná reklamace bude řešena výměnou zboží nebo vrácením zaplacené kupní ceny v souladu s předmětnými ustanoveními občanského zákoníku.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.

Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

Reklamace nebude uznána především v těchto případech:

  • Pokud závada na textilním zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání (např. nedodržení pracích symbolů) či skladování.
  • Pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Pokud bude reklamována závada, která se neprojeví.
  • Pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace.
  • Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se sekcí 5 Obchodních podmínek.
  • pokud kupující vadu sám způsobil.

Není-li uplatňovaná vada prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícího informovat o důvodech zamítnutí reklamace.

 

Můžete sdílet na svém profilu: